โปรแกรม ประหยัดพลังงาน - QAIR CO.,LTD

โปรแกรม ประหยัดพลังงาน


โปรแกรมประเมินประสิทธิภาพพลังงานของอาคาร Building Energy Code Software: BEC Software

 
BEC เป็นโปรแกรมที่อำนวยความสะดวกในการตรวจและประเมินการออกแบบอาคารว่าเป็นไปตามที่กฎกระทรวงกำหนดหรือไม่  รวมทั้งช่วยสถาปนิก/วิศวกร ในการกำหนดแบบอาคารให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน โดยนำค่าต่างๆที่จำเป็นป้อนลงในโปรแกรม เช่น ชนิดของวัสดุก่อสร้าง  กรอบอาคารที่ใช้ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  ระบบปรับอากาศ เป็นต้น เพื่อใช้ในการตรวจและประเมิน   

โครงสร้างของโปรแกรมประกอบด้วย
•    ฐานข้อมูล
     –    วัสดุกรอบอาคาร (ผนังทึบ ผนังกระจก อุปกรณ์บังแดด)
     –    ส่วนของผนังอาคาร
     –    อุปกรณ์ของระบบอาคาร (ไฟฟ้าแสงสว่าง ปรับอากาศ) 
•    แบบจำลองอาคาร
      –    การสร้างแบบจำลองอาคาร (โซน)
      –    การป้อนข้อมูลอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับอาคาร
•    รายงานผลวิเคราะห์การใช้พลังงาน
      –    ระบบกรอบอาคาร
      –    ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
      –    ระบบปรับอากาศ และอื่นๆ
      –    การใช้พลังงานรวมของทุกระบบ

 Last update : 29 August 2556 11:22